Sjukpenningtalet minskar för femte månaden i rad!

sjukpenning försäkringskassan

Beviljad sjukpenning minskar i antal

I slutet av juli 2017 anger Försäkringskassan att beviljad ersättning för sjukpenning minskar för femte månaden i rad. Det är inte så konstigt eftersom färre ärenden beviljas och färre omprövningar godkänns, vilket vi i allra högsta grad märker då vi har otroligt många ärenden på mitt bord.

Du kan själv följa Försäkringskassans nyheter genom att anmäla dig till deras nyhetsbrev: https://www.forsakringskassan.se/wps/myportal/press/prenumerera-pa-nyheter

Ett nytt beslut som kom första juli innebär att garantibeloppet för sjukersättning (sjukpenning) och aktivitetsersättning har höjts för dig som har högst garantinivå, dvs du som haft låg eller ingen inkomst innan du blev sjuk. Alla som har rätt till höjningen får ett beslutsbrev från Försäkringskassan.

Vad är sjukpenning?

Sjukpenning är en ersättning som personer som har fått nedsatt arbetsförmåga kan få. för anställda så betalar arbetsgivaren vad man kallar för sjuklön istället och det gör dem under dem två första veckorna.

Ersättningen du får i sjukpenning varierar och beräknas på din sjukpenninggrundande inkomst. Alla har en karensdag vilket innebär att den första sjukdagen så får man ingen ersättning alls men dagarna efter det får man 80 %.

Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd avseende tolkningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”

Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd avseende tolkningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”

Försäkringskassan har skärpt prövningen av arbetsförmågan vid dag 180 i rehabiliteringskedjan, dvs när prövningen ska göras mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Det har medfört att ett mycket stort antal människor nekats sjukpenning trots svåra sjukdomstillstånd. Det har skett en glidning i tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” hos Försäkringskassan. Det finns anledning att tro att tidigare förarbetsuttalanden och praxis, vad avser begreppet ”förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden” inte fått det genomslag som lagstiftaren avsett i den praktiska tillämpningen när begreppet återinfördes den 1 juli 2012.

Mot bakgrund av detta är det mycket glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i två mål. Förhoppningsvis är det Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning att den tidigare meddelade domen från 2008 inte fått genomslag hos Försäkringskassan och domstolarna.

HQ Rådgivning | Hjälp att överklaga Försäkringskassans beslut | Integritetspolicy

© Ella&Sigrid

Top